• You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK001

  BÀN SOFA KÍNH BK001

  Kích thước: 1.0 x 0.5m - 1.400.000Đ

                          1.1 x 0.55m - 1.600.000Đ

  P5

  1.400.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK002

  BÀN SOFA KÍNH BK002

  Kích thước: 1.0 x 0.5m - 1.400.000Đ

                         1.1 x 0.55m - 1.600.000Đ

  HẾT HÀNG

  1.400.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK003

  BÀN SOFA KÍNH BK003

  Kích thước: 1.0 x 0.5m - 1.400.000Đ

                         1.1 x 0.55m - 1.600.000Đ

  HẾT HÀNG

  1.400.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK004

  BÀN SOFA KÍNH BK004

  Kích thước: 1.0 x - 0.5m - 1.400.000Đ

                          1.1 x 0.55m - 1.600.000Đ

  P13

  HẾT HÀNG

  1.400.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK005

  BÀN SOFA KÍNH BK005

  Kích thước: 1.0 x 0.5m - 1.500.000Đ

                         1.1 x 0.55m - 1.700.000Đ

  Bàn 3 Tầng Vuông

  HẾT HÀNG

  1.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK006

  BÀN SOFA KÍNH BK006

  Kích thước: 1.0 x 0.5m - 1.500.000Đ

                         1.1 x 0.55m - 1.700.000Đ

  P1

  1.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK007

  BÀN SOFA KÍNH BK007

  Kích thước: 1.1 x 0.55m - 1.800.000Đ

                           1.2 x 0.6m - 2.000.000Đ

  SL27

  HẾT HÀNG

  1.800.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK008

  BÀN SOFA KÍNH BK008

  Kích thước: 1.0 x 0.5m - 1.500.000Đ

                         1.1 x 0.55m - 1.700.000Đ

  1.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK009

  BÀN SOFA KÍNH BK009

  Kích thước: 1.0 x 0.5m - 1.400.000 Đ

                         1.1 x 0.55m - 1.600.000Đ

  P16 Thuỷ Tinh

  HẾT HÀNG

  1.400.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK010

  BÀN SOFA KÍNH BK010

  Kích thước: 1.0 x 0.5m - 1.400.000Đ

                         1.1 x 0.55m - 1.600.000Đ

  P8

  HẾT HÀNG

  1.400.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK011

  BÀN SOFA KÍNH BK011

  Kích thước: 1.0 x 0.5m - 1.400.000Đ

                         1.1 x 0.55m - 1.600.000Đ

  P6

  HẾT HÀNG

  1.400.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK012

  BÀN SOFA KÍNH BK012

  Kích thước: 1.0 x 0.5m - 1.400.000Đ

                         1.1 x 0.55m - 1.600.000Đ

  P9

  HẾT HÀNG

  1.400.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK013

  BÀN SOFA KÍNH BK013

  Kích thước: 1.0 x 0.5m - 1.400.000Đ

                         1.1 x 0.55m - 1.600.000Đ P7

  1.400.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK014

  BÀN SOFA KÍNH BK014

  Kích thước: 1.0 x 0.5m - 1.400.000Đ

                         1.1 x 0.55m - 1.600.000Đ

  P10

  1.400.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK015

  BÀN SOFA KÍNH BK015

  Kích thước: 1.0 x 0.5m - 1.400.000Đ

                         1.1 x 0.55m - 1.600.000Đ P15

  1.400.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK016

  BAN-SOFA-KINH-BK016
  BAN-SOFA-KINH-BK016

  BÀN SOFA KÍNH BK016

  Kích thước: 1.0 x 0.5m . Giá: 1.700.000 Đ

  Kích thước: 1.1 x 0.55m . Giá: 1.800.000 Đ

  1.700.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK017

  BAN-SOFA-KINH-BK017
  BAN-SOFA-KINH-BK017

  BÀN SOFA KÍNH BK017

  Kích thước: 1.0 x 0.5 x 0.45m . Giá: 1.500.000 Đ

  Kích thước: 1.1 x 0.55 x 0.45m . Giá: 1.700.000 Đ

  1.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK018

  BAN-SOFA-KINH-BK018
  BAN-SOFA-KINH-BK018

  BÀN SOFA KÍNH BK018

  Kích thước: 1.0 x 0.5 x 0.45m. Giá: 1.800.000Đ

  Kích thước: 1.1 x 0.55 x 0.45m. Giá: 1.900.000Đ

  1.800.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK019

  BAN-SOFA-KINH-BK019
  BAN-SOFA-KINH-BK019

  BÀN SOFA KÍNH BK019

  Kích thước: 1.2 x 0.6 x 0.45m. Giá: 2.800.000Đ

  2.800.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK020

  BAN-SOFA-KINH-BK020
  BAN-SOFA-KINH-BK020

  BÀN SOFA KÍNH BK020

  Kích thước: 1.2 x 0.6 x 0.45m . Giá: 2.900.000 Đ

  Kích thước: 1.4 x 0.7 x 0.45m . Giá: 3.100.000Đ

   
  2.900.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK021

  BAN-SOFA-KINH-BK021
  BAN-SOFA-KINH-BK021

  BÀN SOFA KÍNH BK021

  Kích thước: 1.2 x 0.6 x 0.45m . Giá: 2.500.000 Đ

   
  2.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK022

  BAN-SOFA-KINH-BK022
  BAN-SOFA-KINH-BK022

  BÀN SOFA KÍNH BK022

  Kích thước: 1.1 x 0.55 x 0.45m . Giá: 2.000.000 Đ

  Kích thước: 1.2 x 0.6 x 0.45m . Giá: 2.100.000 Đ

   
  2.000.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK023

  BAN-SOFA-KINH-BK023
  BAN-SOFA-KINH-BK023

  BÀN SOFA KÍNH BK023

  Kích thước: 1.2 x 0.6 x 0.45m . Giá: 2.200.000 Đ

   
  2.200.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK024

  BAN-SOFA-KINH-BK024
  BAN-SOFA-KINH-BK024

  BÀN SOFA KÍNH BK024

  Kích thước: 1.1 x 0.55 x 0.45m . Giá: 1.900.000 đ

  Kích thước: 1.2 x 0.6 x 0.45m . Giá: 2.000.000 đ

   
  1.900.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK025

  BAN-SOFA-KINH-BK025
  BAN-SOFA-KINH-BK025

  BÀN SOFA KÍNH BK025

  Kích thước: 1.1 x 0.55m . Giá: 2.200.000 Đ

  Kích thước: 1.2 x 0.6m . Giá: 2.400.000 Đ

   
  2.200.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK026

  BAN-SOFA-KINH-BK026
  BAN-SOFA-KINH-BK026

  BÀN SOFA KÍNH BK026

  Kích thước: 1.0 x 0.5m . Giá: 1.800.000 Đ

  Kích thước: 1.1 x 0.55m . Giá: 1.900.000 Đ

   
  1.800.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK027

  BAN-SOFA-KINH-BK027
  BAN-SOFA-KINH-BK027

  BÀN SOFA KÍNH BK027

  Kích thước: 1.1 x 0.55m . Giá: 2.200.000 Đ

  Kích thước: 1.2 x 0.6m . Giá: 2.300.000 Đ

   
  2.200.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK028

  BAN-SOFA-KINH-BK028
  BAN-SOFA-KINH-BK028

  BÀN SOFA KÍNH BK028

  Kích thước: 1.1 x 0.55m . Giá: 2.600.000 Đ

  Kích thước: 1.2 x 0.6m . Giá: 2.700.000 Đ

   
  2.600.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK029

  BAN-SOFA-KINH-BK029
  BAN-SOFA-KINH-BK029

  BÀN SOFA KÍNH BK029

  Kích thước: 1.1 x 0.55m . Giá: 2.200.000 Đ

  Kích thước: 1.2 x 0.6m . Giá: 2.300.000 Đ

   
  2.200.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK030

  BAN-SOFA-KINH-BK030
  BAN-SOFA-KINH-BK030

  BÀN SOFA KÍNH BK030

  Kích thước: 1.2 x 0.6m . Giá: 2.600.000 Đ

   
  2.600.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK031

  BAN-SOFA-KINH-BK031
  BAN-SOFA-KINH-BK031

  BÀN SOFA KÍNH BK031

  Kích thước: 1.1 x 0.55m . Giá: 2.200.000 Đ

   
  2.200.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK032

  BAN-SOFA-KINH-BK032
  BAN-SOFA-KINH-BK032

  BÀN SOFA KÍNH BK032

  Kích thước: 1.1 x 0.55m . Giá: 1.700.000 Đ

   
  1.700.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK033

  BAN-SOFA-KINH-BK033
  BAN-SOFA-KINH-BK033

  BÀN SOFA KÍNH BK033

  Kích thước: 1.1 x 0.55m . Giá: 1.900.000 Đ

   
  1.900.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK034

  BAN-SOFA-KINH-BK034
  BAN-SOFA-KINH-BK034

  BÀN SOFA KÍNH BK034

  Kích thước: 1.1 x 0.55m . Giá: 2.300.000 Đ

  Kích thước: 1.2 x 0.6m . Giá: 2.400.000 Đ
  2.300.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK035

  BAN-SOFA-KINH-BK035
  BAN-SOFA-KINH-BK035

  BÀN SOFA KÍNH BK035

  Kích thước: 1.0 x 0.5m . Giá: 2.600.000 Đ

  Kích thước: 1.1 x 0.55m . Giá: 2.700.000 ĐKích thước: 1.2 x 0.6m . Giá: 2.800.000 Đ
  2.600.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK036

  BAN-SOFA-KINH-BK036
  BAN-SOFA-KINH-BK036

  BÀN SOFA KÍNH BK036

  Kích thước: 1.0 x 0.5m . Giá: 2.600.000 Đ

  Kích thước: 1.1 x 0.55m . Giá: 2.700.000 ĐKích thước: 1.2 x 0.6m . Giá: 2.800.000 Đ

  2.600.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK037

  BAN-SOFA-KINH-BK037
  BAN-SOFA-KINH-BK037

  BÀN SOFA KÍNH BK037

  Kích thước: 1.2 x 0.6m . Giá: 2.500.000 Đ

  2.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK038

  BAN-SOFA-KINH-BK038
  BAN-SOFA-KINH-BK038

  BÀN SOFA KÍNH BK038

  Kích thước: 1.0 x 0.5m . Giá: 2.100.000 Đ

  Kích thước: 1.1 x 0.55m . Giá: 2.200.000 ĐKích thước: 1.2 x 0.6m . Giá: 2.300.000 Đ
  2.100.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK039

  BAN-SOFA-KINH-BK039
  BAN-SOFA-KINH-BK039

  BÀN SOFA KÍNH BK039

  Kích thước: 1.0 x 0.5m . Giá: 2.100.000 Đ

  Kích thước: 1.1 x 0.55m . Giá: 2.200.000 ĐKích thước: 1.2 x 0.6m . Giá: 2.300.000 Đ
  2.100.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK040

  BAN-SOFA-KINH-BK040
  BAN-SOFA-KINH-BK040

  BÀN SOFA KÍNH BK040

  Kích thước: 1.0 x 0.5m . Giá: 2.300.000 Đ

  Kích thước: 1.1 x 0.55m . Giá: 2.400.000 ĐKích thước: 1.2 x 0.6m . Giá: 2.500.000 Đ
  2.300.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA KÍNH BK041

  BAN-SOFA-KINH-BK041
  BAN-SOFA-KINH-BK041

  BÀN SOFA KÍNH BK041

  Kích thước: 1.1 x 0.55m . Giá: 2.400.000 Đ

  Kích thước: 1.2 x 0.6m . Giá: 2.500.000 Đ
  2.400.000